Меню

Буцик Роман Миколайович

Буцик Роман Миколайович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-23-26
Email: romanbutsyk@ukr.net

 

Народився 16 січня 1980 р.

Освіта:

 • в 2002 р. - закінчив Уманську державну аграрну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство» та здобув кваліфікацію магістра з плодоовочівництва і виноградарства (диплом магістра з відзнакою ЕР №19298647 від 13.06.2002р.);
 • в 2006 р. - закінчив аспірантуру в Уманському сільськогосподарському інституті;
 • в 2011 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.07 – плодівництво, на тему "Продуктивність суниці залежно від утримання ґрунту та удобрення в Правобережному Лісостепу України" (диплом ДК №002225 від 22.12.2011 р.).
 • у 2021 році - присвоєно вчене звання доцента кафедри плодівництва і виноградарства (атестат АД 008287 від 29.06.2021 р.);
Підвищення кваліфікації:
 • 13–24.02.2017 р. - Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ. Тема: "Методологія викладання дисциплін «Виноградарство та Плодівництво для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації" (свідоцтво СПК 00493712/000017-17 від 24.02.2017 р.).

Професійна діяльність: 

 • 1997-2002 рр. - студент Уманської державної аграрної академії;
 • 2000, 2001 рр. - Призер Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Плодоовочівництво і виноградарство";
 • 2002-2004 рр. - проходив стажування в плодорозсаднику "Глухівський" Сумської області, потім в ТОВ "Тепличний" м. Суми;
 • 2004-2006 рр. - навчання в аспірантурі Уманського державного аграрного університету під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, професора П. Г. Копитка;
 • З 2006 р. до теперішнього часу - доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва;
 • З 2006 р. до теперішнього часу - майстер з плодового розсадництва НВВ УМанського НУС (за сумісництвом) ;
 • З 2006 р. до теперішнього часу - очолює кафедральний студентський науковий гурток "Симиренківець".

Опублікував біля 14 наукових праць.

Напрямок наукового дослідження:  "Удосконалення сортименту і технології вирощування винограду і суниць у закритому і відкритому ґрунті".

Викладає навчальні дисципліни: 

 1. Виноградарство і ампелографія (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський) )
 2. Субтропічні культури (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський) )
 3. Сучасні технології виноградарства (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", третій рівень вищої освіти (освітньо-науковий) )
 4. Ягідництво (спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство", перший рівень вищої освіти (бакалаврський) ) 

Аналіз наукової та професійної активності


Наукові публікації (86)

Наукові праці 

 Буцик Р.М. Продуктивність суниці залежно від укривання насаджень, мульчування ґрунту й удобрення в Правобережному Лісостепу України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. Уманський національний університет садівництва, Умань, 2011. – 229с.

 

Наукові статті 

 1. Копитко П. Г., Буцик Р. М. Вплив ранньовесняного вкривання рослин та мульчування ґрунту на продуктивність насаджень суниці / П. Г. Копитко,               Р. М. Буцик // Збірн. наук. пр. Уманського Державного Аграрного Університету, – Умань. – 2006. – С. 153–159.

 2. Копитко П. Г., Буцик Р. М. Урожайність суниці залежно від утримання ґрунту та удобрення в правобережному Лісостепу України / П. Г. Копитко, Р. М. Буцик // Вісник Сумського Національного Аграрного Університету. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – Вип. 10–11 (14–15). – С. 86–88.

 3. Копитко П. Г. Формування вегетативних і генеративних органів суниці сорту Дарунок вчителю залежно від утримання ґрунту та умов мінерального живлення / П. Г. Копитко, Р. М. Буцик // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. – К., 2008. – Вип. 67. – С. 219–225.

 4. Копитко П. Г. Якість врожаю суниці залежно від укривання насадження агротканиною, мульчування ґрунту та удобрення / П. Г. Копитко, Р. М. Буцик // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – К., 2010. – Вип. 74. – Ч.1: Агрономія. – С. 301–308.

 5. Копитко П. Г. Біомаса рослин суниці та винос N, P2O5, K2O залежно від укривання насаджень агротканиною, мульчування ґрунту й удобрення  в Правобережному Лісостепу України / П. Г. Копитко, Р. М. Буцик // Наукові доповіді НУБІП. 2010. – №5 (21). – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2010-5/titul.html.

 6. Копитко П. Г. Урожайність суниці та економічна ефективність її вирощування залежно від укривання насаджень агротканиною, мульчування ґрунту та удобрення / П. Г. Копитко, Р. М. Буцик // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – К., 2011. – Вип. 75. – Ч.1: Агрономія. – С. 218–229.

 7. Буцик Р.М. Формування продуктивності суниці залежно від укривання насаджень агротканиною / Р. М. Буцик // Автохтонні та інтродуковані рослини.  Зб. наук. пр. нац. дендролог. парку «Софіївка» НАН України. – К., 2012 – с.61–64.

 8. Буцик Р. М., Коваленко О. С. Ефективність вирощування органічної суниці в садівничих підприємствах України /Р. М. Буцик, О. С. Коваленко / Зб. наук. пр. Харківського НАУ. –  Вісник ХНАУ. – Харків, – 2014. – Вип. 7. – С. 203–213.

 9. Буцик Р. М. Продуктивність суниці залежно від типу садивного матеріалу в Правобережному Лісостепу України / Р. М. Буцик // Наукові доповіді НУБІП. 2015. – №6 (55). – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/ 2015_6/index.html.

 10. Буцик Р. М. Продуктивність суниці за мульчування ґрунту різними матеріалами / Р. М. Буцик // Автохтонні та інтродуковані рослини. Зб. наук. пр. нац. дендролог. парку «Софіївка» НАН України. – К., 2015 – с.47–52.

 11. Самойленко М. О., Самойленко Т. Г., Буцик Р. М. Особливість плодоношення суниці ананасної в умовах Північного Причорномор'я /М. О. Самойленко,       Т. Г. Самойленко, Р. М. Буцик/ Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Вісник Уманського НУС. – Умань, – 2015. – Вип. 2. – С. 47–54.

 12. Самойленко Н. А., Буцик Р. Н.,   Моделирование продолжитель-ности эксплуатации плодоно-сящих насаждений земляники в условиях Северного Причерно-морья / Н. А. Самойленко, Р. Н. Буцик. / Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. – Минск, – 2017. – Вып. 4 – С. 48–52.

 13. BurliaiО.,  BurliaiА., Butsyk R., HaidaiI. Prospects for alternative agriculture development in Ukraine. Перспективи розвитку альтернативних систем землеробства в Україні. Collective monografia  Management of innovative development of economic entities. –Higher School of Social and Economic Przeworsk. (Poland)  – 2018. – P 25-33. ISBN 978-83-65196-83-5

 14. Burliai A. P. , Burliai O. L., Butsyk R. M., Nepochatenko O. A., Nesterchuk Y. A. FEATURES OF ORGANIC PRODUCTION TECHNOLOGY. СОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – Р.18-33 . ISBN 978-9934-571-76-3

 15. Самойленко Н. А., Буцик Р. Н. Сортоиспытание земляники садовой в зоне степь Украины / Н. А. Самойленко, Р. Н. Буцик / Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. – Минск, – 2019. – Вып. 3 – С. 75–79.

 16. Карпенко В. П. Продуктивність суниці садової за різних технологій вирощування / В. П. Карпенко, О. Л. Бурляй, Р. М. Буцик, В. М. Майборода // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – К., 2019. – Вип. 95. – Ч.1: Агрономія. – С.116–127.

 17.R.V. Yakovenko, P.G. Kopytko, I.P. Petrishina, R.M. Butsyk, V.V. Borysenko Productivity of Pear Plantings Depending on the Content of Main Macroelemants (n, p, k) in the Soil after Optimized Fertilization. Indian Journal of Agricultural Research, Volume 54 Issue 1: 77-82 (February 2020). https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-agricultural-research/A-454

 18. Features of Creating and Maintaining a Fruit Wall in Apple Orchard: Literature Review. A. Chaploutskyi, R. Butsyk, O. Polunina. Scientific Horizons. 2021 Том 24. Випуск  9. С. 93-99

  

Матеріали конференцій, тези доповідей 

 1. Буцик Р. М. Вплив мульчування грунту  на його фізико – біологічні властивості в насадженні суниці садової / Р. М. Буцик // Тези наукової конференції молодих учених (За матеріалами Наукової конференції  присвяченої 100-річчю від дня народження академіка П. А. Власика і 150-річчю від дня народження професора   Л. П. Симиренка та Наукової конференції молодих вчених), УДАУ, – Умань, –2005. – С. 77–80.

 2. Копитко П. Г. Регулювання родючості ґрунту в плодоягідних насадженнях // Вчені вищої школи України – селу / П. Г. Копитко, Я.О. Дядченко, В. М. Жмуденко, Р. М. Буцик, Р. В. Яковенко / Пр. міжн. наук. конф. 5–7 липня 2006 р. – УДАУ. – Київ, 2006. – С. 54–73. (20% – польові дослідження, статистична обробка даних, написання статті).

 3. Буцик Р. М. Ріст і врожайність суниці під впливом ранньовесняного вкривання рослин агроволокном, мульчування ґрунту та удобрення / Р. М. Буцик // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених УДАУ, – Умань, – 2006. – С. 98–99.

 4. Буцик Р. М. Продуктивність суниці залежно від утримання ґрунту та удобрення у Правобережному Лісостепу України / Р. М. Буцик // Тези наук. конф. молодих учених. – Умань. 2008. – С. 147–148.

 5. Буцик Р. М. Якість врожаю суниці залежно від укривання насадження агротканиною, мульчування ґрунту та удобрення / Р. М. Буцик // Тези наук. конф. молодих учених, – Умань. – 2010. – С. 127–128.

 6. Буцик Р. М. Продуктивність суниці залежно від укривання насаджень, мульчування ґрунту й удобрення в Правобережному Лісостепу України/ Р. М. Буцик // Тези наук. конф. молодих учених, – Умань. – 2011. – С. 18–20.

 7. Буцик Р. М. Урожайність суниці та економічна ефективність її вирощування залежно від укривання насаджень агротканиною, мульчування ґрунту та удобрення / Р. М. Буцик // Тези наук. конф. аспірантів магістрів та студентів, – Вінниця. – 2011. – С. 221–223.

 8. Буцик Р. М. Продуктивність суниці залежно від укривання насаджень, мульчування ґрунту й удобрення в Правобережному Лісостепу України/ Р. М. Буцик // Тези наук. конф. молодих учених, – Умань. – 2012. – С. 46–48.

 9. Буцик Р. М. Ріст і плодоношення суниці залежно від укривання насаджень агротканиною в Правобережному Лісостепу України/ Р. М. Буцик // Тези наук. конф. молодих учених, – Умань. – 2013. – С. 42–43.

 10. Буцик Р. М. Продуктивність суниці залежно від виду садивного матеріалу в Правобережному Лісостепу України/ Р. М. Буцик // Тези наук. конф. молодих учених, – Умань. – 2014. – С. 63–64.

 11. Буцик Р. М. Продуктивність суниці залежно від схеми садіння рослин в Правобережному Лісостепу України/ Р. М. Буцик // Тези наук. конф. молодих учених, – Умань. – 2015. – С. 44–46.

 12. Буцик Р. М. Продуктивність сортів суниці залежно від мульчування ґрунту в Правобережному Лісостепу України/ Р. М. Буцик // Тези наук. конф. молодих учених, – Умань. – 2016. – С. 26–28.

 13. Буцик Р. М. Продуктивність сортів суниці залежно від удобрення / Р. М. Буцик // Матеріали міжнар. наук. інтернет-конф., – Умань. – 2017. – С. 33–36.

 14. Буцик Р. М. Продуктивність суниці залежно від виду садивного матеріалу / Р. М. Буцик // Матеріали міжнар. наук. інтернет-конф., – Умань. – 2018. – С. 23–25.

 15. Буцик Р. М., Сірівня В. В. Продуктивність малини сорту Феномен залежно від навантаження кущів пагонами / Р. М. Буцик // Матеріали VII міжнар. Науково-практичної конференції, – Умань. – 2019. – С. 18–20.

 16. Буцик Р. М., Кривий О. С., Мельник М. Ю. Продуктивність суниці садової залежно від технології вирощування / Р. М. Буцик // Матеріали міжнар. наук. інтернет-конф., – Умань. – 2020. – С.15–17.

 17. Буцик Р. М. Продуктивність суниці садової за різних технологій вирощування / Р. М. Буцик // III International science conference on E-Learning and Education, – LISBON, PORTUGAL, – 2021. Р. 14–17.

 18. Буцик Р. М. Продуктивність малини залежно від удобрення / Р. М. Буцик //   ХII International science conference «TOPICAL TENDENCIES OF SCIENCE AND  PRACTICE», – EDMONTON,  CANADA, – 2021. Р. 26–30.

 19. Буцик Р. М. Продуктивність столових сортів винограду залежно від укривання на зиму / Р. М. Буцик // ХХIV International science conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», – MADRID, SPAIN, – 2022. Р. 23–27.

 20. Буцик Р. М. Продуктивність сортів суниці залежно від способів удобрення / Р. М. Буцик // ХIV International Scientific and Practical Conference  «Modern stages of scientific research development»,– Prague, Czech Republic, – 2022. Р. 23–26.

 

Методичні матеріали 

 1. Майборода В. П. Закладання плодового розсадника / В. П. Майборода, Р. М. Буцик. – Робочий зошит для виконання індивідуального розрахункового завдання студентами денної форми навчання з курсу «Розсадництво» (напрям підготовки  Агрономія, ОКР 6.130100 "бакалавр" – Умань. 2012. 28 с.

 2. Яковенко Р. В. Насіння плодових культур. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Плодівництво» студентами III курсу денної (V курсу заочної) форми навчання факультету агрономії (напрям підготовки  6.090101 „Агрономія” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”) / Р. В. Яковенко, А. М. Чаплоуцький, Р. М. Буцик. – Умань, Уманський НУС. 2015. 12 с.

 3. Яковенко Р. В. Підщепи плодових культур. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Плодівництво» студентами III курсу денної (V курсу заочної) форми навчання факультету агрономії (напрям підготовки  6.090101 „Агрономія” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”) / Р. В. Яковенко, А. М. Чаплоуцький, Р. М. Буцик. – Умань, Уманський НУС. 2015. 16 с.

 4. Майборода В. П. Збірник тестових завдань та контрольних запитань із навчальної дисципліни розсадництво для студентів спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» / В. П. Майборода, Р. М. Буцик. Умань. 2017. 52 с.

 5. Мельник О. В. Закладання інтенсивного саду, ягідника і виноградника. Методичні  вказівки до виконання курсової роботи з інтенсивних технологій садівництва і виноградарства (спеціальність “Садівництво і виноградарство”, освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) / О. В. Мельник, Р. М. Буцик – Умань. 2017. 15 с.

 6. Управління сільськогоспо-дарськими обслуговуючими кооперативами:  практичний посібник / С. М. Приліпко, О. В. Макушок, Н. О. Шевченко, О. М. Дубін, Р. М. Буцик, Л. М. Лепьошкіна – Черкаси: Видавець Вовчок О. Ю., 2017. 200 с.

 7. Буцик Р. М. Методичні поради і контрольні  завдання для здобувачів вищої освіти з дисципліни «Ягідництво»  за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство", освітній ступінь «магістр» заочної форми навчання. – Умань, Уманський НУС. 2018. 11 с.

 8. Самойленко М. О. Плодівництво. Методичні рекомендації щодо проведення навчальної практики для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 201 “агрономія” денної форми навчання. / уклад. М. О. Самойленко, Р.М. Буцик, В.Д. Бушилов – Миколаїв : МНАУ. 2019. 55 с.

9.  Буцик Р. М. Методичні поради і контрольні  завдання для здобувачів вищої освіти з дисципліни «Субтропічні культури» за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство", освітній ступінь «бакалавр» заочної форми навчання. – Умань, Уманський НУС.  2019. 12 с.

 10. Буцик Р. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з виноградарства (для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство", освітній ступінь «бакалавр»)/ Р. М. Буцик, В. В. Манзій – Умань, Уманський НУС. 2019. 22 с.

 11. Буцик Р. М. Методичні поради і контрольні  завдання для здобувачів вищої освіти з дисципліни «Ягідництво» за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство", освітній ступінь «бакалавр» заочної форми навчання. – Умань, Уманський НУС. 2020. 11 с.

 12.  Виноградарство та ампелографія. Термінологічний словник. Для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форми навчання / М. О. Самойленко, Р. М. Буцик. – Миколаїв, Миколаївський НАУ. 2020. 40 с.


Методичні матеріали (19)

 

Запрошую до цитування!