Меню
Остання редакція: 27 жовтня 2016

Про дипломну роботу у запитаннях і відповідях

Що таке дипломна робота?

 • Дипломна робота — це письмовий виклад власних результатів досліджень науково-дослідницького, аналітичного характеру чи із узагальнення виробничого досвіду в передових господарствах, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел.

Для чого пишеться дипломна робота?

 • Дипломні роботи пишуться для виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв'язуванні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань по закінченню повного циклу навчання у вузі. Вони підлягають обов’язковому привселюдного захисту, результати якого фіксуються у відповідних документах (наприклад, протоколах).

Що відображає дипломна робота?

Дипломна робота відображає:

 • рівень теоретичної та фахової підготовки;
 • уміння ставити наукову проблему та конструювати рішення для її розв'язання;
 • здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями;
 • здатність доводити професійну інформацію до аудиторії

Коли виконується та пишеться дипломна робота? Який її об’єм?

 • Дипломні виконують студенти-дипломники впродовж навчання у ВУЗі та пишуться на завершальному етапі фахової підготовки за фахом ОКР "Спеціаліст", "Магістр".
 • За обсягом подання матеріалу дипломна робота повинні бути: спеціаліста – 45-50, а магістерська – 60-70 друкованих аркушів.

У чому відмінність між бакалаврською та магістерською дипломними роботами?

Дипломна робота за ОКР "Бакалавр" виконуються студентами, як правило, у вигляді

 • загальнення виробничого досвіду вирощування плодових, ягідних, горіхоплідних культур і винограду в передових господарствах, або
 • аналітичного дослідження на підставі аналізу літературних джерел, або
 • власних наукових досліджень за результатами одного року.

Дипломна робота за ОКР "Магістр" має науково-дослідницький характер, тому виконується на підставі власних досліджень, які мають наукове та виробниче значення, і відображає нахил автора до наукового пошуку.

З яких частин складається рукопис дипломної роботи?

 • На титульній сторінці зазначаються наступні реквізити:
 1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
 2. Назва закладу, в якому навчається автор.
 3. Назва факультету, на якому виконано роботу.
 4. Заголовок (тема наукової роботи).
 5. Прізвище, ім’я, по-батькові особи, що написала дипломну роботу.
 6. Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науковий ступінь керівника роботи.
 7. Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науковий ступінь визначених консультантів.
 8. Місце і рік написання.
 • Текст складається з:
 1. Вступу.
 2. Основної частини.
 3. Висновків.
 4. Список скорочень.
 5. Бібліографія та/або список використаних джерел.
 6. Додатки (схеми, таблиці, графіки, креслення, словники тощо).

Які основні вимоги ставляться щодо оформлення дипломних робіт?

 • Текст друкується на аркушах білого паперу формату А4 з однієї сторони забезпечуючи до 30 рядків тексту на 1 сторінці (шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5). Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм.
 • Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.
 • Розділи дипломної, а також ілюстрації, таблиці повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою без знаку №, наприклад: 1., 2., 3.
 • Дипломна робота підкріплюється ілюстративним та додатковим матеріалом: таблиці, рисунки, додатки. які нумерують у межах кожного розділу та посилаються на них у тексті.
 • Щодо інших вимог, то про них можна довідатися з відповідних методичних рекомендацій.

Чи потрібно оприлюднювати результати наукових досліджень?

Так. Оприлюднення основних результатів власних досліджень студента є важливим та обов’язковим елементом підготовки дипломної роботи. Оприлюднення здійснюється
у формі публікацій в наукових студентських виданнях, а також доповідей на студентських наукових форумах.

Що таке наукова доповідь?

 • Наукова доповідь – цей термін використовується для назви:

–        короткого усного або письмового викладу наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги;

–        доповіді на будь-яку тему, написаної, зробленої на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

 • Доповідь готується у вигляді реферату за одним або кількома розділами дипломної роботи. У ній автор подає результати чужих і власних досліджень. У доповіді (рефераті) потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраного розділу досліджень, а й дати власну оцінку і зробити висновки.

Як здійснюється захист та оцінювання дипломної роботи?

 • Захист дипломної роботи проводиться у формі наукової доповіді на засіданні Державної екзаменаційної комісії перед її членами, у тому числі керівника дипломної роботи, та іншими присутніми.
 • Доповідач викладає основні положення дипломної роботи, робить відповідні висновки, та відповідає на запитання комісії та присутніх.
 • Якість виконання дипломної роботи та результати її захисту оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Який порядок і термін зберігання дипломних робіт?

 • Дипломні роботи зберігаються в бібліотеці вищого закладу освіти протягом п'яти років.
 • Після закінчення термінів зберігання зазначені роботи знищуються, про що складається відповідний документ (акт).
 • Основний зведений журнал досліду по дипломній роботі зберігається на випускаючій кафедрі на розсуд дипломного керівника, але не менше п’яти років з моменту захисту.

Який порядок визначення тематики дипломних робіт
 і затвердження їх наукових керівників?

 • Тематика дипломних робіт визначається випускаючими кафедрами. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням актуальних практичних фахових завдань.
 • Студентам надається право запропонувати свою тему дипломної роботи з обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках перевага надається темам, які продовжують розробку виконаного студентом курсового проекту (роботи), або які безпосередньо пов'язані з місцем майбутньої професійної діяльності випускника.
 • Наукові керівники дипломних робіт призначаються з числа професорів, доцентів, старших викладачів, а також асистентів (викладачів), які мають досвід науково-педагогічної
 • і практичної діяльності у відповідній галузі, та затверджуються завідувачем випускаючої кафедри в установленому порядку.
 • У випадках, коли дипломна робота виконується на стику спеціальностей, до співкерівництва з її виконанням можуть залучатися висококваліфіковані спеціалісти відповідної галузі.
 • Керівник вибирає напрям досліджень, допомагає дипломнику у виборі теми, складанні плану роботи, в аналізі отриманих результатів і підготовці до захисту.

Останні новини

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)Читати повністю

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)

У третій декаді вересня 2023 року докторанти кафедри плодівництва і виноградарства ознайомились зі станом насаджень садівничого господарства Заріцьких у другій половині вегетації (попередній візит відбувся напровесні цього сезону).

Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)

На початку вересня викладачі і студенти 41-с та докторанти 21-дфс груп кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва відвідали крупнотоварну плантацію фундука (ліщина крупноплідна) поблизу міста Тетіїв на Київщині.

Читати повністю

Заслужена нагородаЧитати повністю

Заслужена нагорода

Колектив кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС щиро вітає свого колегу із визнанням здобутків у науково-педагогічній діяльності!

Читати повністю

Перша практика першокурсниківЧитати повністю

Перша практика першокурсників

Студенти першого курсу факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин активно долучилися до покращення благоустрою території університету.

Читати повністю

Всі новини