Меню
Остання редакція: 05 січня 2023

Дослідна справа в садівництві, овочівництві і виноградарстві

 

Мета курсу

Здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок з розв’язування комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики. Системне розуміння напряму підготовки та володіння методами наукових досліджень в області садівництва, овочівництва та виноградарства.

Завдання навчальної дисципліни 

Для набуття студентами глибоких знань і умінь передбачається активно використовувати результати останніх наукових досліджень, проводити практичні заняття на дослідних об’єктах у промислових та колекційних насадженнях, реалізовувати отримані знання під час виконання магістерської наукової роботи та на науково-виробничій практиці в спеціалізованих господарствах і наукових установах.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни «Дослідна справа в садівництві, овочівництві і виноградарстві» досягається інформаційним, ілюстративним, дистанційним та проблемним методами навчання. Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і супроводжуються демонстрацією схем, відомостей та таблиць. На лабораторних і практичних заняттях розв’язуються завдання, наближені до реальних виробничих задач. Самостійна підготовка студентів з вивчення дисципліни передбачає виконання зазначених вище завдань самостійної роботи методом опрацювання базової, допоміжної навчальної та навчально-методичної літератури, виконання практичних робіт у дослідному саду, винограднику. Для досягнення мети і цілей вивчення дисципліни студентам надаються індивідуальні консультації, проводяться пояснення окремих питань, бесіди, дискусії.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 год., з яких 44 год. аудиторні.

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводяться в за допомогою оцінки правильності та якості виконання поставлених завдань. Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки завдань для самостійного виконання. Підсумковий контроль знань складається із заліку.

Програмні компетентності

 1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері садівництва та виноградарства при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 3. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.
 4. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у галузі садівництва та виноградарства.
 5. Здатність застосовувати нові підходи для аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення і самостійного вирішення проблем у професійній діяльності.
 6. Здатність обґрунтовувати завдання досліджень, самостійно організовувати і обирати методи експериментальної роботи, інтерпретувати та представляти результати наукових експериментів, впроваджувати їх у виробництво.

Програмні результати навчання

 1. Знати та розуміти фундаментальні та прикладні аспекти плодівництва, овочівництва та виноградарства як науки і виробничої галузі.
 2. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у професійній діяльності.
 3. Використовувати сучасні методи обробки та інтерпретації інформації під час наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.
 4. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.
 5. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів науководослідницької та виробничої діяльності в плодівництві, овочівництві та виноградарстві.
 6. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та господарювання в галузі плодівництва, овочівництва та виноградарства залежно від комплексу умов

Міждисциплінарні зв’язки

Основи наукових досліджень у галузі, Біометрія і основи математичного моделювання в галузі, Методологія та організація наукових досліджень у галузі тощо.  


 

Курс у MOODLE


 

Останні новини

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)Читати повністю

Сучасні технології в садівництві Уманщини (матеріали виїзного заняття)

У третій декаді вересня 2023 року докторанти кафедри плодівництва і виноградарства ознайомились зі станом насаджень садівничого господарства Заріцьких у другій половині вегетації (попередній візит відбувся напровесні цього сезону).

Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)Читати повністю

Сучасні технології вирощування горіхоплідних культур (матеріали виїзного семінару)

На початку вересня викладачі і студенти 41-с та докторанти 21-дфс груп кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва відвідали крупнотоварну плантацію фундука (ліщина крупноплідна) поблизу міста Тетіїв на Київщині.

Читати повністю

Заслужена нагородаЧитати повністю

Заслужена нагорода

Колектив кафедри плодівництва і виноградарства Уманського НУС щиро вітає свого колегу із визнанням здобутків у науково-педагогічній діяльності!

Читати повністю

Перша практика першокурсниківЧитати повністю

Перша практика першокурсників

Студенти першого курсу факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин активно долучилися до покращення благоустрою території університету.

Читати повністю

Всі новини